3.png

Bagua
Zhang

Xing Yi

Quan

Pigua
Zhang

Jiangxi Zhu Lin Si

Nan Tang Lang Pai

(Bamboo Forest Southern Mantis)

Ji Longfeng
1602 - 1683

Bi Chengxia

Dong Haichuan

1813 - 1882

Cao Jiwu

Guo Weihan

Dai Wenxiong

Li Dengshan

Xie Yutang

Cheng Tinghua
1848 - 1900

Liu Qilan

Song Shirong

Liu Yuchun

Cheng
Youlong

Zhang

Zhaodong

1858 - 1938

Zhou Mingtai

Guo Chengsheng

Yang
Qinglin

Fu
Shoubo

 

Qian Yusheng & Zhao Huazhang

Su Mengchun & Zhang Yaoxi

Zhang
Guiliang

Gu
Fengming

Hai Yang
Born 1968

Gong
Kuifeng

Li Guoliang

Wu
Bingwen

Peng Zhiqi &
Wang Lianhe

Li Guanqing
(Li Chanshi)

Lin Sheng
(Li Ronghui)

1910 - 1991

Since 2020

Not a disciple

4.png

Since 2008. A disciple.

2014 - 2019
Not a disciple

Since 2013

A disciple.

Since 2014

A disciple.

San Da (Da Bo)

To be

revealed

soon!

Soon!

Soon!

Soon!

Soon!

Soon!

Soon!

Soon!

Soon!

Other notable teachers from which shifu Bluestein studied or practiced with for short periods of time, of a few classes to 1.5 years (ordered by the length of time spent with, from longest time to least amount of time):

 

Itzik Cohen Sensei (Shito-ryu Karate; Shorin-ryu Karate)

 

Coach Raanan Tal (Western Boxing)

 

Grand-Master Keith R. Kernspecht (Wing Tsun; Founder of the EWTO)

 

Shifu Avior Cohen (Chen style Taii Quan, Chen Village lineage)

 

Master Avi Nardia (KEPAP; Kendo; BJJ Black Belt under the Machado family)

Grand-Master Chen Zhonghua (Chen style Taiji Quan, Practical Method lineage)
 

Master Neil Ripski (Eight Shadow Immortals, XinYi LiuHe Quan and others; Founder of Red Jade)

Master Igor Zakashenski (Vietnamese Wing Chun)

Grand-Master Sam F.S. Chin (Inheritor of the I Liq Chuan tradition; Founder of Zhong Xin Dao)

Shifu Ben Bar (Liu He Ba Fa)

Master Sharon Friedman (Systema)

1896-1967